กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับประชาชนทั่วไป อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่าย

โดยสามารถติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์
https://www.m-society.go.th/ewtadm…/ewt/MSO_ENG_NEW/home.php


Share: