ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.สตูล จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 370,673 บาท โดยมีนายตรา เหมโคกน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 166,500 บาท และให้การสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลในจังหวัดสตูล เป็นเงิน 150,000 บาท ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565

เวลา 13.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 123 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก!!


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565
เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 จำนวน 9 โครงการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สตูล เพิ่มเติมคลิก

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และวางแผนจัดทำแปลนบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล ร่วมกับนายอำเภอมะนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนาและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และวางแผนจัดทำแปลนบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ซึ่ง พมจ.สตูล เป็นตัวแทนมอบเงินซากาตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท และนายก อบต.ปาล์มพัฒนา นำขนมมอบให้แก่เด็กในครอบครัว พร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาชีพเสริมในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ และปลูกผักสวนครัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา …เพิ่มเติมคลิก…


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ราย และอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 โครงการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลางกลางจังหวัดสตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share:คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพัชรีอาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพมจ.สตูล …เพิ่มเติมคลิก…


Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2564 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบระดับประเทศ การมอบโล่แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดสตูล การมอบไม้เท้าขาวแก่คนพิการทางการเห็น และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 25654 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรคนพิการและสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 200 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพิ่มเติมคลิก


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565

เวลา 09.30 น.สนง.พมจ.สตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 53/2565 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พิจารณาการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำหลักสูตรปฐมวัยจังหวัด ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม  เพิ่มเติมคลิก


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

เวลา 12.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ว่าที่ร้อยตรี สันทนา ศรีโพธิ์ พมจ.สตูล นายอำเภอควนโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล โดย สนง.พมจ.สตูล มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial